Lok Sabha-ah Railway Budget 2014-15 phar

Posted by Lalremlien Neitham

New Delhi, July 9, 2014: India railway minister Sadananda Gowda chun zani khan Lok Sabha budget session nei a khan kum 2014-15 sunga ding Railway budget pharna a nei. Gowda hin railway budget a phar voikhatna a nih.

Parliament inkhawm ṭan hmaa thuthar lakhawmtuhai an pawlpuina-ah Gowda chun railway budget a phar voikhatna dinga hin mipui hlimpui thei ding a pek thei nghal ri naw ding thu a hril a; budget phar ding chu hun sawt tak India-in a hlawkpui thei dan ding thlira siem a ni thu a hril.

BJP keihruoi NDA sorkar hin budget phar hma’n rel chuong man le thuomhnaw phur man hai chu 14.2% le 6.5% in alo suksang ta kha a nih.

Gowda-in railway budget a pharnaa hin kum 2014-15 annual plan a ding cheng vaibelsie 65,445 sie a nih. Hieng hai laia hin railway safety fund a dingin cheng vaibelsie 2200, internal resource a ding cheng vaibelsie 15350, external market a ding cheng vaibelsie 11790 sie a ni bawk.

Budget a hin project fepui mek a ding fund khom a tam lem sie a ni a, hieng laia hin hmarsak biela project fepui mek hai bak-ah, national project 11 khom a ṭhang bok a nih. Hmarsak biel project hai a ding hin cheng vaibelsie 5116 sie a ni a, hi hi kum hmasa nekin 54% zetin an sang lem a nih.

Railway minister chun rel thar 58 intlantir tum ani thu hrilin; chuong hai chu Jansadharan 5, premium 5, AC express 6, express train 27, passenger train 8, MEMU 2 le DEMU train 5 an nih. Hienghai baka hin rel lampui 11 sukzau tum ani thu a tarlang bawk.

Railway Budget phar a tlangpui hai chu -

* Kum 2013-14 sunga Railways inbawnaa laklut zat chu cheng vaibelsie 139,558 a ni a, a hmang zat chu cheng vaibelsie 130,320 a nih.
* Indian Railways chun kum 10 liemtah sung khan rel lampui 3,700-a sei siemna dingin cheng vaibelsie 41,000 a seng.
* Kum 10 liemtah sung khan rel lampui siemna ding project 99 a ding sanction pek a ni a, hieng hai lai hin project pakhat chauh zofel ala ni a, project 4 chu kum 30 zeta upa an ni tah.
* Rel chuong man suksang leiin cheng vaibelsie 8,000 laklut sa ning a ta, hienglai zing hin golden quadrilateral project a dingin cheng vaibelsie 9,000 mamaw a la nih.
* Railway overbridge leh underbridge siemna ding cheng vaibelsie 1,785 riruong a ni bawk.
* Rel station lien a hai Food Court siem rot a nih.
* Indian Railways hnuoi-ah 12,500 in service tir mek an ni a, hieng rel hai hin nitin passenger maktaduoi 23 an phur kuol hlak a nih.
* Thuomhnaw phur rel 4700 umin, nitin thuomhnaw maktaduoi 3 an phur hlak.
* Insukfaina tieng endik dingin rel station lien a hai CCTV sie ning a tih.
* Mihring enkol lo rel lampui kanna "unmanned level crossing" 5,400 hai suktawp tum a nih.
* Ramsung hmun hrang hranga khuolzinhai hiptu hmun poimaw a hai tourist train intlantir tum a nih.
* Rela inzin hlak, nuhmei hai himna ngaituo dingin nuhmei 4,000 lak thar ning an ta, khuolzinhai venghimtu dingin RPF constable 17,000 lak an ni ta bawk.
* Railway University indin ning a tih.
* Rel lampuia harsatna um hlak hai hriet suok zung zung theina dingin ultrasonic system hmang ning a tih.
* Mumbai-Ahmedabad inkar-ah rel hrat chi "bullet train" intlantir dinga rot a nih. Bullet train pakhat a dingin cheng vaibelsie 60,000 ngai a tih. Hieng baka hin rel ṭhenkhat a tlan hrat chi khom sukpung rot a ni bawk.
* Diamond Quadrilateral project hnuoia major metro hai chu high speed train hmanga thlungzom vong tum a nih. Hi taka ding hin cheng vaibelsie 100 sie a nih.
* E-ticketing system sukchangtlun tum a nih.
* A1 le A category station le rel thlang bik a hai Wifi pek ning a tih.


Blog, Updated at: 10:56 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.