Nuhmei hai ngirhmun hriltlang

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, May 03, 2014: India (CAFI), Manipur Women Gun Survivors Network (MWGSN) le North East India Initiative for Peace (NEIWIP) hai huoihotna hnuoi-ah "The importance and role of women in decision making forums, peace and development in Manipur and Northeast India" ti thupui hmangin Hotel Classic, Imphal-ah inhmukhawmna voisun khan nei a nih.

Hi inkhawmnaa hin MWGSN state coordinator Reena Mutum-in thuhrilna neiin, thurelna hmunpui a hai nuhmei an um a poimaw hle thu a hril a, khawtlanga nuhmei naupang anthok puitling chenin harsatna chi hrang hrang an tuok hlak thu a hril bawk.

India hmarsak biel pumpui-ah Manipur chu insunga nuhmei chunga kut thlak insangtak dottu a ni thu a hril a, kum khat-ah hmeithai 300 vel an um niin a hril bawk.

UNICEF survey dungzui chun, India hmarsak-ah Assam a chun nau nei leia thina tuok an sang tak a, nau nei 100,000 pei-ah 407 an thi niin a hril.

National Crime Record Bureau (NCRB)-in kum 2011-a report a siem dungzui chun, India hmarsak biel-ah nuhmei hai chunga kut thlakna thubuoi 13,308 a um a. State hrang hrang hai lai hin Assam-ah a tam taka, 11503 a um a, Meghalaya-ah 269, Tripura-ah 1258, Mizoram-ah 167, Manipur-ah 247, Nagaland-ah 38, Arunachal Pradesh-ah 171 le Sikkim-ah 55 a um nia report a nih.

“Inremna dawkan siemna haia khom nuhmei ṭhangna a tlawm hle. A ṭhang umhai sienkhom an nina an hnuoia, a hming mei meia ṭhang an ni tlangpui,” tiin Reena Mahum chun a hril bawk.


Blog, Updated at: 5:37 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.