Ngampabung-ah HPC-D helpawl 2 man

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 04, 2014: Voituk khawvar ṭhat hma khan Indian Army​ sipai haiin Ngambabung khawsung-ah operation an thaw a, HPC-D (Chairman) mi le sa ni dinga ring mi 2 an man niin ei thu lakna chun a hril.

Ngampabung-a lo um HPC-D (chairman) sipai hai hi mi 6 vel niin, mi 4 dang hai chu an tlanhmang hman niin a khawsung mi hai chun an hril.

Army chun man a um hai kawla inthok hin silai mu khom an man sa nia hril a ni a, an man hai hi khawlai dung-ah an vuok hnungin Army hai chun an umna tieng an ṭhuoi phei niin a hmutuhai chun an hril. Ei thuthar ziek chen hin an ​i man hai ​chanchin hriet belsa a​ um nawh.​​

HPC-D (chairman) pawl hai hi Manipur-a tlangmi helpawl inzomkhawm United Peoples' Front (UPF) hnuoia Manipur sorkar le Suspension of Operation (SoO) nei an nih.


Blog, Updated at: 7:25 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.