Naupang kum 9 mi inawkhlum

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, May 17, 2014: Lunglei district huom sunga Thangte khuo-a pasal naupangte kum 9 mi chauh chu an thuomhnaw ṭhanaw siekhawl hmangin an awkhlum a, Zirtawpni May 16 chawhnung dar 3 khan a ruong hi hmu a ni thu ei thu lakna chun a hril.

An awkhlumna hmun hi an insung, a nu hai khum le an khum inkar nia hril a nih. Hi pasalte hi a nu le pa kara khawsa, pawl 4 inchuk lai a ni a, an awkhlum nasan hi hrietchieng an nawh.

Ei thu lakna’n a hrildan pei chun, ramthei an lo hlak a, a nu-le-pa hai chun lo talo dingin an zil a, a sanghai leh in nghak dinga tiin ram-ah an fesan lai hi thil hi thlung nia hril a nih.


Blog, Updated at: 10:38 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.