Manipur cabinet in NH lampui hai sukzau dinga rel

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, May 12, 2014: Zani chawhnung khan Manipur CM Ibobi Singh keihruoina hnuoi-ah Manipur cabinet an inṭhungkhawma, Manipur-a National Highway lampui pahni hai chu sukzau dingin an rem tih.

Ei thu lakna hrildanin, Manipur cabinet chun Manipur-a lut National Highway pahni hai chu phairam-ah meter 30 a sunzau ding le tlangram-ah meter 20-24 vela sukzau dingin an rem tih. Hieng lampui hai hi Imphal le Moreh inkar, Imphal le Kanglatongbi inkar, Churachandpur le Ukhrul inkar le Imphal le Keithelmanbi inkar hai an nih. Mihriem tamna hmun deua freeways a hai chun meter 20-24 a sunzau ni bok a tih.

Cabinet inṭhungkhawmnaa chun, Labour department-in skilled labour hai kuoma a pek dearness allowance le ration allowance ang chu home guard hai sukpung pek dingin a remti bawk.

JNIMS-a 650 staff post umhai laia 135 faculty post hai chu regularize dingin an remti bok a, non-faculty a ding post thar siem dingin an rel bawk.

Education department-a ding headmaster 125 le assistance headmaster 125 ruot thar dingin an remti bawk. Asst. head master sin hai hi high school-a upgrade thar hai enkoltu dinga ti a nih.

Higher Secondary School-a principal thar ding 13 le vice-principal 17 ruot thar dingin an rel bawk.


Blog, Updated at: 11:41 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.