Thautui man sukpung

Posted by Lalremlien Neitham

New Delhi, July 02, 2014: Thawṭanni zanril anthok khan sorkar hnuoia Oil Marketing Companies (OMCs) hai chun sie pek tiemsa loin petrol man chu liter khat-ah Rs. 1.69 peiin an sukpung a, diesel man khom paisa 50-in a sukpung bok a nih.

Indian Oil thusuok chun, “Tulai Middle East tienga buoina leiin kar hni liemtaa inthok khan khawvel pumpui-ah thautui man sukpung an leiin thau man hai hi sukpung a nih,” tiin a hril.

Nikum 2013 January thla khan India sorkar chun OMC hai chatna sukbona dingin thlatin paisa 50 peiin diesel man sukpung theina ding phalna alo pek ta kha a nih.


Blog, Updated at: 9:21 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.