Zu fun 40 dapdawkin an bunthlak

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 24, 2014 (HT): D. Phailian Women Welfare Association chun zani zing dar 8:00AM vel khan Phailian Compound veng-a Mrs Naotombi In an dap a, Zu polythene a infun fun 40 zet dapdawkin an man a, zani ma khan Phailian bazar-ah an Zu man hai hi an bunthlak pek vawng.

Naotombi hi Phailian suoksan dinga intiemkamtir a ni a, hi lei hin zani ma khan Phailian a suoksan niin ei thu dawngna chun a hril.


Blog, Updated at: 11:30 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.