VDF hai barrack ding DC in a hawng

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 24, 2014 (HT): Mr K. Kabib, IPS, SP, CCPur hmalaknaa CCPur District Police Head Quarter (SP Office), Complex sunga Barrack bawl zo a um chu zani 10:30AM khan Pu P.K. Jha, IAS, DC, CCPur chun a hawng. Barrack hawngna huna hin K. Kabib, IPS, SP, CCPur; H. Balram Singh, MPS, Addl. SP, CCPur le CCPur Districta Police Officers hai an ṭhang.

Barrack bawla um hi VDF personnel DHQ a reserved line-a sie hai umna ding bik deua bawl niin VDF personnel han Mr M. Pradip Singh, IPS, SDPO, CCPur enkaina hnuoia an bawl a nih.Blog, Updated at: 11:30 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.