TSA-in NH lampui-ah bandh ko tum

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, June 27, 2014: Thadou Students Association (TSA) hai chun thusuok siemin, kar hmasak Thawṭanni June 16-a Chaba Lakho-a 7th Indian Reserved Battalion (IRB) commanding officer (CO) motor-in Imphal anthoka Khongampat pan Maruti Alto motor a bawnaa hliem hai chunga CO-pa chetdan chu an dem hle thu an puong a; sorkar le CO haiin hliem tuok hai sungkuo an buoipui naw chun darkar 24 aw ding Dimapur-Moreh le Churachandpur-Imphal lampui-ah bandh ko an tum thu an puong.

TSA general secretary Thangminlen Haokip chun chanchinbumihai inhmupuiin, hi thil hi June 16 sun dar 11:30 vela thiltlung a ni thu a hril a; IBR CO motor-in sungkuo 6 chuongna Maruti Alto motor chu a baw leiin sungkuo hai chu an rengin an hliem seng thu a hril a. TSA-in motor chesuol an hriet le inruolin an member hai chu motor chetsuolna hmunah an fe nghal a, minit 40 neka tam hnungin a hmun an tlung chun hliem tuok hai chu an motor sung-ah ‘first aid’ khom pe lo le CO khom chun lo ngaiven chuongloa an hmu thu TSA thusuok chu a tarlang bok a nih.

TSA general secretary-in a hril pei dan chun, hliem tuok sungkuo hai hi Imphal-a RIMS panpui nghal an ni a, amiruokchu hi ni hin RIMS-a sinthawtuha'n nuorna an nei leiin sin an thaw naw leiin hliem hai chu North AOC-a Raj Medicity-ah CT Scan, X-ray le a dang dang inentir dingin ṭhuoi phei an ni a, Raj Medicity-a chun hmun a ruok naw leiin Dewlahland-a Christian Hospital pan nawk ani thu a hril.

Kar khat zet a liem hnung khomin tuchen hin hliem hai hi ngaiven an la ninaw zing thu Thangminlen Haokip chun hril a, "Hliem tuok sungkuo hai pa hi Blood Pressure (BP) nei an leiin, a sungha'n tuoksuol an tuok a hriet chun a damnawpui leiin tuhin RIMS-ah enkol ve mek a nih," tiin TSA general secretary chun a tarlang bawk.

Thuneituhai kuomah ngenna siemin, voisun June 27 chen-ah hliem hai hi ngaiven an ninaw chun June 28 zing dar 3 anthokin National Highway lampui Dimapur-Moreh le Chururachandpur-Imphal lampui-ah bandh ko an tum thu a hril.

Hliemna tuok hai hin an chanvo an dong ngei theina dingin khawtlang pawl, mimal, motor neitu le inzomkhawm pawl hrang hrang hai chun TSA bandh ko ding chu thlop seng dingin ngenna an siem nghal bawk.


Blog, Updated at: 6:25 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.