SP anthoka Heroin thawtu pung

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, June 26, 2014: Damdawi inrui thei dang hai nekin inchawk a olsam bakah a man a tlawm lem leiin Manipur-a damdawi thaw ṭhalai tam tak lai ‘heroin’ hmanga inchieu hlak an pungzuol niin ei thu lakna chun a hril.

Targeted Intervention (TI) programme le Oral Substitution Therapy (OST) hmun haia inthoka 'data' lak khawm dungzui chun, Manipur-ah thim hmanga damdawi inchieu hlak mi 12,210 an um a, a zat hi TI programme a thang hai po chauh niin, hi neka tam damdawi inchieu hlak le SP capsule damdawi hmangsuoltu tiemsa an ni naw a nih.

Damdawi inchieu hlak hai hrildan chun, black market-ah SP tia hrietlar ‘Spasmo Proxyvon’ hi capsule khat-ah Rs. 250-a inchawk thei a ni a, ‘heroin’ chu voikhat hmang ding Rs. 50 man chauh a inchawk ding hmu thei an leiin Class IX le XII inkar inchuklai tam tak SP lo thaw hlak hai chun heroin an thawlem ta nia hril a nih.

Damdawi lo thaw hlak, ‘free drug detoxification camp’-a a ṭhang leia damdawi thaw bansan tah Bobo chun, “Tulai tleirawl tam tak hai chun mobile phone hmangin olsam tak le inrang takin ‘heroin’ hi an inchawk thei a nih. Sum a um phot chun, damdawi inchawk ding a um zing a nih,” tiin a hril.

Bobo chun, ngirhmun derthawng takah ngir inla khom State sorkar chun damdawi inruithei dodalna ding riruongna felfai le ṭha a nei nawh, tiin a hril bawk.

Hienglai zing hin Manipur tlangram a hai chun nasatakin poppy bil siem a ni a, poppy anthoka siem ‘opium’ chu ke-in Burma ramri lai phur hlak niin, an chingna hmun-ah kg khat-ah Rs. 10,000-20,000 inkara zor hlak a nih, tiin ei thu lakna chun a hril.

Burma ramri laia ‘opium’ phur man hi mi pakhatin Rs. 25,000 le Rs. 30,000 inkar a hlaw hlak nia hril ani bawk.

Kum 2005 le 2013 sung khan All Manipur Anti-Drug Association (AMADA) volunteer hai chun poppy chingna hmun sang tel le ‘opium’ a siem ding kg 16,610 vel ding an suksiet tah nia hril a nih.

‘Poppy’ parna hun hi thlakhat vel chauh a aw a, sum le mihring tlawmtea ching thei an lei le a hlawk a tam leiin mi tam tak chun an ching hlak a nih, tiin AMADA volunteer hai chun an hril.

Manipur sorkar chun ‘poppy’ hi nasataka ching le ‘opium’ chu Burma-ah phurlut hlak ani ti hre zingin hrietnaw tehlem an sir hlak thu an hril bawk.

India ramri khel Burma-a chun ‘poppy’ ching le ‘opium’ thawtuhai chu sorkar le helpawl haiin nasatakin an dodal a; helpawl haiin mi ṭhenkhat anthokin ‘opium/heroin’ an man chun an kaphlum hlak a, sorkar thuneituhaiin a man chun damsung lungin an intangtir hlak a nih, tiin AMADA volunteer hai chun an hril.

Hienga sorkar le helpawl haiin hma an lak leiin Burma-a ‘poppy’ bil nei le ‘opium’ siem chu nasatakin an tlahnuoi pha a; a chingtu le a siemtuhai chu India ram sung-ah Manipur, Mizoram le Arunachal Pradesh-a hai an inson niin an hril bawk.

Burma sorkar angin Manipur sorkar-in a dodal ve naw chun kum iemanizat hnung-ah ‘poppy’ chingtu le ‘opium’ siemtuhai vek chu an sum hmu suokna-ah an intang ding a nih, tiin Bobo chun a hril.

Damdawi thawtuhai chu an thil ching anthoka an fihlim theina dingin, tiin Ministry of Social Justice and Empowerment hnuoi-ah Manipur sung-ah 'rehabilitation centre' 21 hong ani taa, amiruokchu hieng centre a inenkolna dingin Rs. 4000-5000 inkar sung a ngai leiin damdawi thawtuhai chun nuom hai sienkhom hieng centre hai hi an hmang ṭangkai thei naw a nih, tiin ei thu lakna chun a hril bawk.

Kha hmaa Manipur AIDS Control Society (MSACS) hai thawdan anga damdawi inchieu hlak, TI hmuna inzieklut hai kuomah an inchieuna ding pek hlak ang khan tuhin NGO fethlengin pek hlak an ni ta thu NGO activist pakhat chun a hril a, hieng NGO hai sinthaw hi ṭha taka enthlak le enfel zing dan ding thawdan thar induon a ngai thu a hril.


Blog, Updated at: 9:15 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.