Rawla nam thlak mi 1 a thi

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, June 18, 2014 (HT): June 16, 2014 zing dar 6 vel khan Ch. Chhunga Truck Terminus tlanga rawlah Lalkhawmawia (56) of Bungkawn Venglai chu Laltlanzova of Phuldungsei khuo nia inhril chun a nam thlak a, Aizawl Civil Hospital panpui a ni a, sienkhawm damzo loin a thi.

An pahni hin an insel buoi a, lungsena Laltlanzova hin Lalkhawmawia hi rawla a nam thlak el niin mita hmutu han an hril. Laltlanzova hi Police han an man a, Central Jail-ah an sielut nghal.


Blog, Updated at: 11:59 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.