‘Food poisoning’ leiin mi 70 damdawi-Inah

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, June 18, 2014: Ni nga liemtah khan Imphal West district huom sunga Ghari Makha Leikai hmuna Nungshi Thoiraba Church ruoiṭhenaa ṭhang mi 70 hai chu ‘food poisoning’ leiin damdawi-In panpui an ni a, tuchen hin mi ṭhenkhat chu la enkol zing an nih.

Damdawi-Ina um hai lai hin Tipaimukh biel MLA le Hill Area Committee (HAC) chairman Chaltonlien Amo khom a ṭhangve a, nuhmei 12 le naupang 9 khom an ṭhang bok a nih.

Ruoi ṭhe zo hin a ṭhen an inluok a, a ṭhen an sungin a khaw a, a ṭhen an lu an hai bok niin ei thu lakna chun a hril. Ruoiṭhenaa ṭhang a tamlem hai hi Churachandpur district, Chingarel (Imphal East) Keinou (Bishnupur) le Ghari mi an ni a; JNIMS, Churachandpur District Hospital le Bishnupur District Hospital panpui nghal an nih.

Ni 2-3 vel damdawi-Inah enkol an ni hnungin a ṭhen an suok taa, a tamlem hai chu la enkol mek an ni a, Dr. Chaltonlien Amo le a venghimtu mi 6 hai khom enkol mek an la ni thu ei thu lakna chun a hril.

JNIMS damdawi-Ina enkol mek Pastor M. Ningthem hrildan chun, ruoi ṭhe hma hin Manipur Pastoral Development Fellowship (MPDF) palai hai chun inṭhungkhawmna an nei thu a hril a, Kwakeithel hmuna ngazortu kawl anthoka an nga inchawk chu a hlui ni dinga a ring thu hrilin, ngatui zeu ṭawl a i pek a ui khomin a damnawpui nghe nghe niin a hril.


Blog, Updated at: 7:34 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.