YMA-in BSF zu an man pek

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, May 03, 2014: Zani khan Durtlang North YMA Branch le Central YMA ṭhuoituhai chun Border Security Force (BSF) mi le sa hai anthokin zu man to chi Blenders Pride le Royal Challenge um 24 an man.

Zu neitu nia intum BSF constable SM Chakma le a chuongna Santro Car MZ-01J-9181 khom man an ni bawk. Durtlang North YMA ṭhuoituhai chun an thil man le an man pa hai chu Bawngkawn Police Station hai kuomah an inhlan niin ei thu lakna chun a hril.

YMA ṭhuoitu hai chun Durtlang BSF Camp anthok hin zu zor suok hlak ani thu le thaw talo ding khomin voi iemanizat an ngen ta thu an hril a. An ngenna’n umzie a nei naw niin an hril. Tuta ṭum khom hin iemanichen an en thlak a, khawtlangin hieng anga sipai camp anthoka zu zor suok hlak hi an ngaimaw hle niin an hril bawk.


Blog, Updated at: 2:59 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.