Singapore-ah India mi ta dingin in hluo ding vang

Posted by Lalremlien Neitham

Singapore, May 5, 2014: Tulai hnai hin Singapore ram khawpuia chun India mi hai ta dingin an hme suong rim siet leiin in hluo ding a vang pek hle nia hril a nih.

Singapore-a in neitu tamtak hai chun an in ruok hai hluotu ding an zongna website a hai chun India mi hai ruok chun an in a ruok naw ti an tarlang sa hlak nia hril a nih.

A san ni dinga hrildan chun, India mi hai hin an hme suong a hai masala an thlak nasa thei leiin a rim chu in neitu haiin an ngai thei naw bakah India mi hai hin an in hluo hai sukfai ngailoin an sie thang mei mei hlak niin an hril bawk.

Hi thil le inzom hin India mi pawl inzomkhawm hai chun Singapore president le prime minister hai kuomah an harsatna thu hai an intlun nghe nghe a, Singapore prime minister Lee Hsien Loong chun Singapore chu a sunga cheng,a um nghet hai le employment pass nei hai ta ani thu a hril.

Singapore a hin hnam chi hrang hrang an um a, a tamlem hai chu Chinese an nih. Chinese hai hi 74% vel an na, 13% vel Malay, 9% vel Indian le 3% vel hai chu hnam chi hrang hrang an nih.

Singapore-a cheng 90% hai hi mani in hmun nei an ni a, a dang hai po hi ram puotieng mi an nih. Hi khawpui a cheng um hmun khuor hai chun khawsakna insang le inhmun a pung nasan hi ram puotienga mi hai an intum a nih.

Nikum December khan Bus chetsuolna-ah India mi pakhat a thi lei khan buoina a suok a, hnam chi inthlierna a sukzuol nia hril a nih.


Blog, Updated at: 2:35 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.