Senvawn V/A han CMO an inhmupui

Posted by Lalremlien Neitham

Senvon, May 15, 2014 (HT): Tulai hin Churachandpur District, Tipaimukh Assembly Constituency sung Senvawn khuoah Sungkhaw (Dysentery) natna hri an leng niin ei thu dawngna chun a hril. Senvawn khuoa Sungkhaw natna hri inleng chungthua Senvawn Village Authority hai chun zanikhan Chief Medical Officer (CMO) CCPur chu taksa ngeia inhmupuiin an harsatna hai hmaisan ngeia an intlun tiin ei thu dawngna chun a hril.

Chawlkarhni/thum vel liemtaa inthawka kha Sungkhaw natna hi inleng ṭan a ni a, a khawsunga hin PHC um sienkhawm Doctor zuk pan el ding an um naw leiin mipui beidawngin Parbung CHC dam an pan a. Mipuiin beidawng le harsatna an tuok chungthu hi CMO kuoma kar khat liemta khan zieka inhriettir a nita a, sienkhawm tuchen hin bawzuina a la um naw leia Senvawn Village Authority han zanita taksa ngeia CMO hi an hang inhmupui le an harsatna hai an intlun a nih.

CMO CCPur chun PHC in-charge Dr N. Sanjit Singh (Ayush Doctor) bakah Parbung CHC MO Dr Phirthanglien hai khawm an harsatna tuok hi an hriettir ding thu Senvawn V/A hai hi a lo hril.

Senvawn-a hin PHC um siin Doctor puitling an um naw bakah tuta MO in-charge a sie Dr N. Sajit Singh khawm hi Ayush Doctor a ni el khelah contract a thawk a ni bawk. Pharmacist, Microscopist, ANM le a dang danghai tiemin Senvawn PHC a hin a hming chun thawktu 8 an um a. PHC ni siin Office khawm um lo, Guest House an hluo a nih tiin ei thu dawngna chun a hril a. Kum 2010 lai khan building chu bawl a lo nita a, DC in a cancel leia bawl zawm thei ta lo niin ei thu dawngna chun a hril bawk.


Blog, Updated at: 9:23 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.