Outer LS MP in Committee hai bu a fakpui

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 30, 2014 (HT): 16th Lok Sabha election-a Outer Manipur MP dinga thlangtling nawk Thangso Baite chun zani 10:30AM khan Hmarveng-a a chegnainah Election Committee hai bufakpuina a nei. Hi zo hin Zomi Council (ZC) ṭhuoitu hai chun Thangso Baite MP a tling lawmpuina an nei bawk.

Thangso Baite chun, term hmasa khan votes 2.5 lakh zetin a khingpui hnea a hlawtlingthu, tuta a term 2-na a votes 15,000 chuong meta hratna a chang chu, nang-kei ti lova ei thaw tlawtlang nazar a ni leiin a hlu a term hmasa nekin tuta tuma a tlingna chu a hlu lem thu a hril.

Hmatieng peia mipui ta dinga sin thaw ding ṭul le ṭha hai chu inhriettir pei dingin ZC ṭhuoitu hai a ngen.


Blog, Updated at: 11:17 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.