Mizoram sorkar eptu pawl ha'n HM Zira thuhril an dem

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, April 30, 2014: Mizoram sorkar eptu pawl Mizo National Front (MNF) chun thusuok siemin home minister R. Lalzirliana-in, “Eptu pawl hai politics siet leiin chief minister Lal Thanhawla hringna a derthawng,” tia a hril chu mipui ṭhuoi kawi tumna ani thu an tarlang. ZNP khomin home minister chu a thuhril-ah chiengna a nei chun tarlang dingin a phut bok a nih.

MNF chun, home minister-in chief minister hringna a hril derthawng chop pek nia an ngai thu hrilin, “Chief minister hringna ta dinga thil ṭium iem a tlung ti le tuhai am an na ringhla um ti hrechieng si loa, thu vuongva mei mei leia home minister-in press conference a ko hi a ho kan ti hle. Home minister hming mawina hi a suksiet lemin kan ngai hiel,” tiin an tarlang.

ZNP chun, home minister thuhril chu Mizo le Mizo inkara inhmupeinawna le tharum thaw nuomna hiel tlung thei thil ani thu hrilin, “Mipui ṭhuoi kawi tumna ani leiin kan dem tak zet. Hieng politics hi hrietchiengna um si loa home minister-in a hril hi poi kan ti a, tuta hnung-ah ching talo dingin kan dit,” tiin an hril. Home minister chu a thuhril chungchang-ah chiengna a nei naw chun bang ngam dingin an phut bok a nih.


Blog, Updated at: 2:03 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.