Mizoram-a Boomarang concert hmasatak

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, May 01, 2014: Hla tieng Mizoram puotieng-ah Mizo hming sukṭha vieu hai sienkhom Mizoram sunga ruok chu voikhat khom concert an la buotsai ngai naw a, kar nawk Zirtawpni May 9 khin Boomarang band hai chun Mizoram-a an concert-na hmasatak ding chu Vanapa Hall, Aizawl-ah zan dar 7 anthokin nei an tih.

He concert hi tulaia Mizoram-a hla tienga inlar em em Triau Trackx hai chun hongna nei an tih.

Boommarang concert ticket man hi Rs. 100 a ni a, an concert hi an album thar “Home” suklarna dinga ti niin, an album thar hi Universal hai hminga album an suksuokna hmasatak a nih.

"Home" album a mi hla pathum lai chu Vh1-ah single-in an suksuok taa, an “Stellar” hla chu Vh1-ah hlawtling hlein top 10-ah an lang phak nghe nghe a nih.

Concert-a hin Boomarang hin Home album-a mi hai hla sak an ta, hi baka hin mi hla sak bok an tih.

Boomarang hi Vh1 Sound Nation Awards-ah nominee an ni bok a, Vh1 Sound Nation Awards hi mipui hai vote tling niloin hla tienga mithiem haiin an thlang suok ngat hlak a nih. Hi award-a hin “Best Rock Act of the Year” puol-ah an inlang a, award hi May 11 khin sem ning a tih.


Blog, Updated at: 8:31 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.