Mihring hmanga sumdawngna chungchang hriltlang

Posted by Lalremlien Neitham

Pallel, May 17, 2014: Voisun khan All India Christian Council (AICC) huoihotna hnuoi-ah India le Burma ramri bul Pallel-ah nikhat sung aw seminar nei a ni a, Manipur-a Kristien hai ta dinga chona le mihring hmanga sumdawngna chungchang hai hriltlangna hun nei a nih.

Hi inkhawmna a hin India le Burma ramri laia cheng hnam hrang hrang le kohran hotu 200 bawr vel an fekhawm a, resources person dingin Rev. Paothang Haokip (Deputy Moderator, Good Shepherd Community Churches), Rev. Madhu Chandra (Regional Secretary, AICC, Manipur), le Ms. Hechin Haokip (Secretary, Centre for Women and Girls) hai hmang a nih.

Rev. Paothang Haokip hrildan chun, Manipur-a Kristien hai abikin Meitei le Rongmei ha’n harsatna namenlo an tuok hlak thu a hril a, India rama State dang hai ang bokin Manipur-a Kristien tlawm lem hai hin khuo dang dang-ah harsatna nasatak an tuok hlak a, an harsatna sawk zangkhai dingin Manipur sorkar ngaivenna an hlaw naw leiin ngaituo an um hle thu a hril.

Kum iemanizat anthok khan Manipur-a Kristien hai chun an sakhuo leiin suknomnatna tamtak an tuok hlak a. An biekin hai raw vam pek hlak niin, an ruong chen khom Hindu-a inlettir nawk hlak an ni a, Kristien sungkuo hai chu an khuo haia inthok khomin hnotsuok hlak an ni thu a hril bawk.

Haokip-in a hril pei dan chun, Pallel hi India le Asia khawmuolpui ram hai sumdawngna hmun poimawtak ani leiin mihring sumdawngna anthok a fihliem theina ding le sumdawngna hmun him tak le ṭha tak ani theina dingin Manipur sorkar le India sorkar hai khom hi lai hmun hi an ngaiven zuol a ngai thu a hril bok a nih.

Ms. Hechin Haokip chun, kum iemanizat liemtaa inthok khan Manipur sung-ah nuhmei le nuhmei naupangte haiin harsatna nasatak an tuok hlak thu hrilin, Manipur sorkar-in nuhmei hai chunga thilsuol thaw dona dingin dan le duon khau tak an siem a ngai a nih, tiin a hril. India sorkar thlungpuiin nuhmei hai himna dinga dan a siem hai chu Manipur sorkar-in an rang thei anga hmang ve dingin hma la bok sien, tiin a hril bawk.

Rev. Madhu Chandra chun, Kohran le khawtlang ṭhuoituhai hai kuomah, mihriem chanvo humhim theina dingin ṭhang la zuol dingin an fui a, Police station-a FIR thelut le thuneitu insanglem hieng Human Rights Commission le Minority Commission hai kuomah an sukdudana an tong hai zuolko hlak dingin a hril a. Thuneitu insanglem hai kuoma an zuolko theina dingin an sakhuo zui leia suknomnatna an tuok hai sinsie hlak dinga infuiin, a ṭangkai zie thu hai a hril bawk.


Blog, Updated at: 10:13 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.