Meitei helpawl-in India sipai Churachandpur-ah lambun

Posted by Lalremlien Neitham

Imphal, May 15, 2014: Zani zingkar khan Churachandpur district huom sung-ah Meitei helpawl People’s Liberation Army (PLA) ni dinga ringhla haiin India sipai hai an lo lambun a, sipai 4, junior commission officer (JCO) ṭhangsa’n an hliem niin ei thu lakna chun a hril.

Police hai hrildan chun, zing dar 5:30 vel khan Churachandpur district-a Singhat sub-division huom sunga Thaikhothang khuo kawllai 25 Madras Regiment B Coy le 1/11 Gorkha Regiment hai camp inthlak kuol ding hun lai PLA helpawl hai chun silai le mortar bomb-in an lambun a, darkar 2 vel an inkaptuona-ah India sipai 4 kap hliem an nih, tiin an hril. Helpawl tieng kap hliem an um le umnaw hrietchieng an nawh.

Hliem hai hi Leimakhong Military Hospital-a enkol dingin vuongnaa phur nghal an nih.

India sipai le Meitei helpawl hai inkaptuona hmun hi India le Burma ramri Border Pillar number 45 kawllai vel a nih.


Blog, Updated at: 2:12 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.