LT Hrangchal kaisang kum siemṭha

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, May 11, 2014: Kum 2003-a Indian Police Service (IPS)-a kaisang LT Hrangchal chu Ministry of Home Affairs (MHA) chun IPS a kaisang kum an suk danglam pek a, kum 1999-a kaisang angin a siem ṭha pek a nih.

Tuhin LT Hrangchal hi New Delhi-ah a um mek a nih.


Blog, Updated at: 11:11 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.