Lakhipur police ha'n bomb le a phurtuhai an man

Posted by Lalremlien Neitham

Silchar, April 30, 2014: Voisun khan Lakhipur police hai chun Silchar anthoka Harinagar fe ding bus lo dang chatin, a sunga chuong mi 4 le an thil phur detonator 20, gelatin hrui 35 le bomb an man.

Lakhipur police hai chun thu an lo dong sawng angin, Silchar anthoka hung Harinagar tienga fe ding bus chu Lakhipur sub-divisional police officer Anjan Pundit le Lakhipur police station-a officer in–charge inrawina hnuoi-ah Shibpur check gate lai an lo dang chat a, bus sung chu dapin detonator 20, gelatin hrui 35 le kg 3-a rik bomb an man niin ei thu lakna chun a hril.

Hieng bomb phurlontu nia hriet Faijol Kukipunjee khaw suok Thana Kuki (k. 35) s/o Sai Kocha Kuki le a nuhmei Mary Kuki (k. 27) hai chu an man a, anni ruol hin an bus chuongna (AS 11 B 9782) ‘Baba Moni Deluxe’, a khaltu Anup Adhikari (k. 35) le handyman Dilwar Hussain Mazumder (k. 25) hai chu an man sa bok a nih.

Bus anthok bomb an dapsuok hnung hin Lakhipur police hai chun bomb suksie dingin 27 Assam Rifles hai an ko a, Assam Rifles sipai hai chun bomb chu him takin an de-activate a nih.

Police hai chun Thana Kuki kawla inthok hin Lakhipur huom sunga Barak Bridge le Chiri Bridge map an man sa bok a nih. Police hai chun, hieng leilak pahni hai hi an mi man hai hin bomb dar an tum an ring thu an hril. Nikum khom khan misuol ṭhenkhatin Chiri Bridge hi bomb siet an tum ta bok nia hril a nih.


Blog, Updated at: 9:34 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.