Health Minister in District Hospital a hung sir

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 10, 2014 (HT): Manipur Health Minister Pu Phungzathang Tonsing chun zani 9:00AM khan District Hospital, CCPur a hung sir a. District Hospital-a Ward tum tum Medicine, Children, Gynae Ward hai bakah OPD le Toilet hai chen a enfel vawng bakah Operation Theatre le Blood Bank hai khawm a en bawk.

District Hospital Ward tum tum hai a en zo hin CMO Office hnunga Female Health Training Centre a en nawk a, hi zo hin CMO Office a en a, hi hmuna inthawk suokin Pearsonmun le Mata hmun haia Primary Health Sub-Centre (PHSC) bawlna ding hmun hai a enfel bawk.

Health Minister chun, Manipur state sunga District tum tuma Hospital um hai a enkuol vawng ta thu a hril a, chu le inzawma District Hospital mamaw le sukhmasawn dan ding ngaituoa district hospital hi a hung enfel a ni thu a hril a. District Hospital CCPur a thawktu hai sinthaw dan chu a lungawi tawk thu a hril.

Manipur sawrkar hnuoia Medical Department chun thawktu nasa takin a tlasam a, tuhin Doctors 183 in training an nei mek a, hieng hai hin an hung zo pha Doctor indainawna chu a hung zieum deu ka beisei tiin Health Minister chun a hril.

District Hospital, CCPur thienghlimna dingin tui indai a pawimaw a, tui indaitawk a um theina dingin hma lak ning a ta, District Hospital Blood Bank darkar 24 sung (24 hours) a hmang thei a nina dingin Dedicated Electric Power line Rs. 1.6 crore seng dinga buoipui mek a nih.

District Hospital a Children Ward chu major repairing thaw a ṭul a, Rs. 30-40 lakh senga siemṭhat ning a tih.

District Hospital-a hmunphittu (sweeper) ding a nghet (appointment) a lak ni tanaw ni a, Medical Superintendent in a ditdan angin mi ruoi a ta, a mi ruoi hai a nuom hun huna ban thei bawk a tih tiin Pu Tonsing chun a hril.

District Hospital OPD opposite-a Special Building thar bawl lai mek chu Trauma Centre a hmang ning a ta, tuta inthawk sawtnawte hnunga hawng ni tang a tih tiin Minister chun a hril bawk. Health Minister hi Imphal-a inthawk Director le official ṭhenkhatin an hung zui.


Blog, Updated at: 7:43 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.