Ex-VVF CCPur in an dem thu an puong

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 11, 2014 (HT):: Village Voluntary Force (VVF), Churachandpur District chun, sawrkarin Ex-VVF hai kuoma Gratuity sum a hung pek 35%+ Rs. 350/- beneficiary haia inthawk lahek (deduct) a nina thua an lungawinaw thu an puong a. Hi chungthua mawphurtu Mr L.R. Maki, President, All Manipur Ex-VVF Association chu nasa taka an dem thu an puong.

Ex-VVF Manipur President in thurawn a pek angin Manipur-a District tina ExVVF Association indin a ni a, hi Asociation chun Court fee le thil dang danga dingin fund khawm ama kuoma peklut a ni a. Sienkhawm sum mamaw tawk an dawl zo naw leiin Ex-VVF, CCPur President le Chairman hai chun an pocket-a sum keidawkin a ṭul ding zat sum an pek a. Mr L.R Maki chun India sawrkarin Gratuity sum a hung pek chu member khawm ni lo third persons - Mr Khamhau of Mualkoi Village, Suankhogin of Lamjang Village, le Ginkhanzam of Vengnuam, New Lamka hai fethlengin Bank Draft in a hun pek a. Hi thua High Court Order No. MC {cont. case (C)} no. 30 of 2014 (ref. Cont. case (c) No. 106 of 2006) dungzuiin Mr L.R. Maki chu Bank draft a pe dinga inhriettir a ni a. Sienkhawm Court order zawm lovin a chunga zieklang mi pathum hai fethlengin Gratuity sum a hung pek a nih. Hi lei hin Mr L.R. Maki chun an gratuity sum lakhek (deduct) theina rights a nei nawh tiin Ex-VVF CCPur District chun thusuok an siem. Hi thua hin members hai chu a chunga zieklang sum in deduct-tira mani gratuity tukhawma la la lo phawt dingin an ngen.

Manipur-a ex-VVF Assn. members 5000 chuong han Rs. 300 seng an thawlawm cheng nuoi tel chu Mr L.R. Maki kuoma hin an pek niin Zamdouthang, President, ExVVF, CCPur chun a hril.


Blog, Updated at: 7:28 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.