CDSA Registration

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 11, 2014 (HT): Churachandpur District Sports Association (CDSA) hnuoia kum 2014-15 a dinga Fresh Registration/Renewal affiliation/Registration chu May 15-31, 2014 inkar sungin CDSA Office, Hiangtam Lamka hmuna thaw thei ning a tih.

Chun, Inter District le Inter Club Transfer period chu June 1-7 le 8th-15 inkar hai ning a tih. Hi thua hin CDSA chun Club tin hai bawzui dingin an hriettir.


Blog, Updated at: 7:27 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.