Chennai a inthawk Kein an hung

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 08, 2014 (HT): Ruolcham pasal pahni Mr Ngulkhohao Khongsai (20) s/o Paojang Khongsai of Synod Veng, Tuibuong le Mr Lalminhao Kilong (18) s/o Paokam Kilong of Tuinom Village hai chu Chennai khawpui a inthawk kein Rel lampui hrawin Manipur an hung pan a, thla khat deuthaw an lawn hnungin April 29, 2014 ni khan Shillong an hungtlung a.

Mr Lalminhao Kilong lem chu Shillong a inthawkin ke bawkin Jagla Banda a hung lawn tlung a, hi taka inthawk hin a sung han Bolero ṭhuoiin an zu ṭhuoi a, May 2, 2014 khan dam takin an khuo a hungtlung. Lampuia an hung sung hin fak man ding an nei tanaw a, an fak ding chu mi an hung hni pei el a nih.

India rama chun ke a lawn sei tak an ni nghe nghe awm ie, lawmman pektlak an nih tiin ei thu dawngna chun a hril.


Blog, Updated at: 5:03 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.