Black-a petrol le Diesel zawrhai man

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 08, 2014 (HT): Churachandpur Police hai chun zani hmasa khan CCPur khawpui sunga black-a Thautui zawrtuhai an dap a, Petrol litres 117 le Diesel litres 55 an man.

Hieng Diesel le Petrol neitu hai hi Police Station-a ko an ni a, Police Station-a an inlang hun huna an Petrol/Diesel hai leh Court hmaah inlangtir ning an ta, Court in an chungthu a rel ang angin fine inchawitir ning an tih.


Blog, Updated at: 4:46 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.