CCPur-ah Hmar le Meitei insukbuoi

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 16, 2014: Voizan 8:30 vel khan Churachandpur-a Rengkai Edenthar veng le Khumujamba Leikai inkar lai Hmar le Meitei tlangval an insukbuoi a, lung a intawngin thil tamtak suksiet niin ei thu lakna chun a hril.

Buoina sosang leiin Rengkai-ah darrang vuok a ni a, mipui fekhawm a nih. Lung indengnaa hliem lu inthler khom iemanizat an um nia hril a nih.

Police hai chu buoina suokna hmun lai fe nghalin, mipui pungkhawm hnot darna dingin silai voi iemanizat an hmet puok nia hril a nih.

Hi thu ei ziek chena hin buoina re tieng a pan ni a hril a ni a, Hmar Inpui thuoitu hai le Police le Assam Rifles hotu hai an inbiek mek niin an hril.


Blog, Updated at: 2:15 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.