Ruong thi sa'n hmu

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, April 20, 2014: Liemtah inrinni April 19 khan Khawzawl Vengthar-a cheng Ronald Lalrinpuia (k. 25) s/o Lalbiakzuali chu an In-ah a thi sa’n a ruong hmu a nih. Ronald Lalrinpuia ruong hmu dok lai hin a rim a sie ta vieu a, post-mortem thaw hnungin vui nghal a nih.

Ronald Lalrinpuia hi a nu le chauh khawsa an ni a, a nu hi April 11 khan Aizawl-ah an zin leiin Ronald hi ama khat chauh a In lo nghak a nih. April 14 khan a sunghai leh phone-in an inbieka, chawhnung tieng biek nawk an tumin a phone an switch off leiin a nu chun an inkawlhai chu a naupa lo ngaiven dingin an cha a.

Ronald hai In hi a puotieng tala'n an kal leiin an In kawlhai chun Ronald khawsak dan chu an hriet zui naw a, April 16 khan an In bul vel-ah thil rimsie an hriet ṭan a, an dap vel khomin iengkhom hmu an nei naw a nih.

Inrinni chawhnung khan an choka tukver anthokin an kitchen sung chu an hang en a, a rim a sie em leiin police le YMA ṭhuoituhai an hril a, police hai chun tala chu vawsiein In sung an lut a, Ronald ruong chu a thi sa’n an hmu ta a nih.

Ronald lu le a nak hai chu a hliema, a khum bul banga khom thisen a kai nuol bawk leiin mi kut tuora thi ani ti hriet nghal a ni a, Khawzawl police station-ah thubuoi zieklut a nih.


Blog, Updated at: 8:17 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.