NE nunghak pawngsuol tum

Posted by Lalremlien Neitham

Gurgaon, April 14, 2014: Liemtah pathienni April 13 zan khan Nagaland nunghak kum 21 mi chu a sinthawna hmun anthok Mahipalpur, Delhi-a a chuongna cab driver-in pawngsuol a tum a, cab tlan laizing kot chu hongin him takin anchawm suok niin ei chanchin lakna chun a hril.

Hi nunghaknu hrildan chun, DLF Promenade Mall, Vasant Kunj-ah salesgirl sin a thaw a, zan dar 8.25 velin Mahipalpur anthoka Ambience Mall fe dingin motor a nghak a, minute 15 vel a nghak hnung khomin chuongna ding motor an um el naw leiin cab a lak niin a hril.

A hrildan pei chun, cab-ah minute 5 vel a chuong hnung chun cab driver chun passenger dang hai a laksa theina dingin a hmatieng inṭhung dingin a ti a, chomkhat hnungin driver-pa chun inruol ruolṭhatpui tumin an biekpui a, a hming Manoj Yadav ani thu le tours & travel company a nei thu dam a hril niin nunghaknu chun a hril.

A ringhlel deu deu leiin driver-pa chu car sukchawl dingin a ti phingin driver-pa chun car chu hrat deuin a khala, a soisak ṭan niin a hril.
“A thiltum chu ka dang phingin mi that dingin amin thri a, ka bag le mobile phone amin chu pek a. Ambience Mall kan pel charin cab kot chu hongin kan chawm hlak a nih,” tiin a hril.

Hospital-ah tuhai inam an ṭhuoi ti a hriet naw thu a hril bawk.

Lampuia inlon hai chun khawhreloa a um chu hmuin private hospital-ah an ṭhuoi a, first-aid pek ani hnung chomkhat hnungin a suok nawk nghal niin ei chanchin lakna chun a hril.

A bag sunga a wallet le mobile phone hai chu cab hnungtieng a zamsan niin a hril a bawk. Gurgaon police hai chun anṭhangpui naw leiin North East Support Centre and Helpline hai a ko thu a hril bawk.


Blog, Updated at: 9:13 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.