Churachandpur-ah mi 2 kap hliem

Posted by Lalremlien Neitham

Tuiṭhaphai, April 15, 2014: Voisun chawhnung dar 6.45 vel khan T. Champhain khuo, Churachandpur-ah hmelhrietlo mi 5 velin automatic rifle le pistol hmangin mi 2 an kap hliem.

Hieng mi 2 hai hi Alexander Haokip s/o Ngampau Haokip le Manipur police constable a ṭhang Thienkhohau Haokip s/o Thangkhosei hai an nih. An pahni hin T. Chanphai khawsuok ve ve an ni a, an nuhai unau, in hluo kop an nih.

Ei thulakna chun, hmelhrietlo mi 5 velin silai-in an in hluo tukver anthokin an kap a, Alexander chu a ban changtieng an kap hliem a, Thienkhohau chu a mal changtieng kap hliem a nih. Hliem hai hi Kuki Khanglai Lompi (KKL) hai chun zan dar 8 vel khan CCpur District Hospital-ah ṭhuoi an ni a, damdawi ina enkol mek an nih.

Alexander chun tu le khom inhmelhmatna an nei naw thu hrilin, a kaptuhai chu tuham an ni a, ti iengkhom a hriet naw thu a hril bawk.


Blog, Updated at: 5:23 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.