Pink Floyd-in album thar siem ding

Posted by Lalremlien Neitham

New York, July 10, 2014: Kum 20 sung zet album thar an suksuok ta naw hnungin tu kum October thla hin khawvela rock band inlar Pink Floyd chun album thar an siem suok nawk ding thu an tarlang.

Pink Floyd hi kum 1965 khan London-ah indin niin, kum 1995 anthok khan an active ta mang naw a, kum 2005 khan hung intuoithar nawkin Live 8 Concert a khan an ṭhang ve a nih. An album hnuhnung tak kum 1994-a an siem “The Division Bell” kha a nih.

Pink Floyd album thar ding hi “The Endless River” ti inbuk a nih.


Blog, Updated at: 1:00 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.