GNRC-in helicopter ambulance nei ding

Posted by Lalremlien Neitham

Guwahati, July 03, 2014: Zani hmasak Thawleni July 1 khan GNRC North Guwahati Campus hong ani anthokin thla ruk a tling lawmna hun nei a ni a, GNRC hotu hai chun, Guwahati Neurological Research Centre (GNRC)-in India hmarsak biela health service hmasawnna dinga an riruong hai tarlangin, helicopter ambulance siem an tum thu le hmarsak biel hmun kilkhawra hai helicopter hmanga 'medical outreach programme' nei an tum thu an hril.

GNRC chun, helicopter service hi an hmang thei a ni chun hmarsak biela hmun kilkhawr tak taka damnaw hai chu doctor ha’n an chengna in a ngei vuongnaa va sirin enkol thei an tih, tiin an hril a. GNRC hin hmarsak State 8 a hai hi service hi pek an tum a nih.

GNRC Hospitals Ltd-a chairman-cum-managing director (CMD) Chandra Borah chun, GNRC North Guwahati Campus hong ani anthok thla hni sungin mipui haiin an bawm nasat thu hrilin, tuchen-ah nikhat-ah out-patient 200 chuong an nei hlak thu a hril.Blog, Updated at: 2:03 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.