CCPur-a Electric le World Cup

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, July 06, 2014 (HT): Mr P.K. Jha, IAS, DC, CCPur chun tulaia Churachandpur District, Manipur-a ni dang neka electric power a hmu ṭhat nasan chu FIFA World Cup lei a ninaw thu hrilin peak season a ni le tui tam lei a ni thu a hril a, tuchena chu an dik thawkkhat hle.

Ni dang ang lo takin Churachandpur Districta chun a bik takin sun huna electric hi a var ṭha a, sun huna electric power hmanga sin thawtuhai ta ding chun a varzang hle. Sun huna thi mang lova var thei siin iengleia ‘The Greatest show on Earth” ti hiela inbuk FIFA World Cup inkhel (play) a um huna Inverter/Solar ṭhang der lova electric power hmanga match khat el khawm en tluonsuok thei lova um am a nia? ti hi mipui tam tak indawnna a nih.

Thil mak tak chu, a var zan (dar 10 chena a var zan) le World Cup khel (match) um chang hin a darbi indik takah that a ni hlak a, sienkhawm play umnaw zan hin dar 10 pel hnunga khawm a var tluonsuok hlak thung.

World Cup hun dang haia khan chu a var naw zan khawm play um sung chu sukvar a ni hram hlak a. Tukum ruok chu electric var ṭhat hi World Cup lei a nih nawh tia hril hi an dik hle.

World Cup hi mi tam lem inhnik le ennuom a ni a, tu lem hin chu a tawp hnai ta a, Electric Department in match um sung bek chu electric sukvar a ni theina ding hma la hai sien ti chu mipui tam tak duthusam a nih.


Blog, Updated at: 12:57 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.