VDF hai barrack ding bawl mek

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 18, 2014 (HT): Mr K. Kabib, IPS, SP, CCPur chun ama hmalaknain tulai hin SP Office-a VDF hai umna (barrack) ding 100x28 ft. a lien bawl mek a ni bakah SP Office-a duty hai thlai suongna in (kitchen) khawm a tharin 26x16ft a liena bawl mek a ni bawk.

Kitchen hi kar thar tieng chu hmang thei ta beisei a nih. VDF hai barrack hi a tukver le khum hai siem mek a la ni bawk.


Blog, Updated at: 11:56 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.