Saidan khuoah Farmers Awareness nei

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 23, 2014 (HT): District Agriculture Officer, CCPur inrawinain District Agriculture Department, CCPur chun Rashtriya Krishi Vikash Yojhna Scheme hnuoia zanikhan Saidan khuoah Farmers Awareness Programme an huoihawt.

Hi huna hin K. Raju, Agriculture Officer le Kh. Ajil, Plant health clinic, CCPur hai resource person in an ṭhang. Loneituhai chu mani ram le lo haia thlai ching dan le ieng thlai am ching inla a ṭha ding ti hai hrilhriet anni bakah Agriculture Department in Buchi annawleh thlaichi a sem hai ching a hlawk bik zie hai hrilhriet an nih.

June 23, 2014 khin District Agri Department chun hiengang Farmers Awareness programme hi Thingkangphai khuoah huoihawt nawk an tih tiin ei thu dawngna chun a hril.


Blog, Updated at: 5:26 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.