Pasal pakhatin a pa a sawisak hlum der

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, June 13, 2014: June 11, 2014 zan dar 11:30 vel khan Laltluangkima (35) of Khawzawl Vengthar chun a piengna pa Lianhenga (83), sungkhaw leia damnaw, khuma zal lai chu a sawisak hlum. A pa a that lai hin Laltluangkima hi a buoi nasa hle a, nasa takin an hrosa a, a bul hnaia um hai khawm that dingin a vau a, an dangzo naw niin an inbul han an hril.

Laltluangkima hi Police han an man a, Khawzawl Police Station-ah sie a nih. Laltluangkima hi Zu ngawlvawi, a naunu kum 1 mi chau chu chema sat hlum a tum leiin a u le a nauhai hi an tlansie a, an tlansiet hnung hin a pa hi chem le thingatna hai hmangin a at nia hril a nih.

Lianhenga hi a ring, a awm le a ban haiah hliemna be tam tak a um. A pa hi a that hnungin puonin ṭha takin a tuom nawk nia hril a nih. Laltluangkima hin inruithei dang chu a thaw ngai naw bakah hi thil a thaw huna hin an rui naw a, sienkhawm nasa takin a buoi nia hril a nih. Iengleia hiengang thil a thaw el am a nia ti chieng taka hriet a la ni nawh.


Blog, Updated at: 9:18 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.