KZP in Cl- X & XII pass hai lawmpuina

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 7, 2014 (HT): Khangthah Zuun Paawl (KZP) GHQ chun June 8, 2014, 1:00PM khin Simte Inn, Simveng-ah tukum 2014 KZP Member HSLC le HSSLC (Class X & XII) pass hai lawmpuina nei an tih.

Hi huna hin T. Kammuanlal, MCS, AC to DC, CCPur khuollienin ṭhanga ta, T. Thangliansiam, MSS le Pu H. Jamkhanpau, MDC, Thanlon hai chu Guest of Honour le Chief Host in ṭhang an tih. Hi huna hin student hai chu mani marksheet Xerox copy chawi seng dinga inhriettir an ni a, Nu le pa hai khawm uop dingin an fiel.


Blog, Updated at: 11:24 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.