Hmun thumah World Environment Day hmang

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 6, 2014 (HT): Zani kha khawvel pumpuia hmun tum tum haia ‘World Environment Day’ a hmang a ni ang bawkin Sinlung Indigenous Peoples Human Rights Organisation (SIPHRO), Sinlung Royal Riders (SRR) le Happy Heart School hai huoihawtnain Zani 11:00AM a inthawk khan Happy Heart School Auditorium, Bethel, Churachandpur-ah “Raise Your Voice, Not the Sea Level” ti thupui hmangin ‘World Environment Day’ hmang a nih.

Hi huna hin Pu David Buhril chun ‘World Environment Day’ hmang a hung ni dan le hmang a ni nasan hai a hril. Ei chengna khawvel boruok sik le sa nasa taka a hung inthlakthleng (climate change) leia mihriem han harsatna chi tum tum ei tuok dan, boruok ṭha mi petu ei kawl vela thing le ruo nasa taka ei satpawn leia tui thua harsatna ei tuok dan hai hnesaw takin student hai kuoma a hril a. Indona lei chauva refugee an um theinaw dan hrilin boruok sik le sa inthlakthleng le boruok lum hung zuol em em lei bakah tui thua harsatna hai lei khawmin mihriem hai hi refugee um thei ngai a ni thu.

Climate change annawleh Global Warming ei ti hai leia fur ruotui mumal tak ei hmunaw leia India ram hmun tum tum haia loneitu beidawnga mani inthat tam tak an um hlak zie dam, tui thua harsatna leiin eini lai ngei khawm ‘bandh’ thawna hiel a tlung thu a hril.

Ozone layer pawp leia ei chengna khawvel boruok nasataka hung lum ta hi khawvel rambung le Scientist hai khawma a law ngaina an hriet tanaw a ni thu hrilin, Ozone Layer pawp leia Global warming nasataka hung zuol kai suk zieum theina dinga mani chitin mawphurna ei lak le phursuok a pawimaw a, chu ding chun World Environment Day hi nikhat chau ni lova nitin hi Environment Day-a ei hmang a pawimaw takzet thu David Buhril chun a hril.

Zanita World Environment Day hmangna le inzawm hin Essay Writing Competition nei a ni bakah Nk. Lorinda a inthawk ‘Earth Song’ ngaithlak a ni bakah Miss Pricilla le Miss Miranda han hla sakin Khawmawi Cultural Troupe han lam inentirna an nei a. National Geographic society in an siem ‘Home’ ti documentary video inentirna nei a ni a, Sinlung Royal Riders han photo documentary inentirna an nei a, Happy Heart School students han ‘Environmental Issues in Churachandpur’ ti thupui hmangin presentation an pek bawk.

Chun, zani 11AM ma khan Rural Women Upliftment Society (RWUS) huoihawtnain RWUS Training Hall, Sielmat-ah World Environment Day 2014 hmang a ni bawk. Hi huna hin Ms Lalṭhazam, MCS; Ms Hevah Touthang, Lecturer, Bethany Chr. College le Ms Lalsiamliani, Jr. Advocate hai chu Special Invitee a ṭhangin thuhrilna an nei. CCPur District sunga nuhmei hai kuoma Environment humhal dan, climate change in nuhmeihai a nghawng dan le a dang dang hai hrilhriet na dinga RWUS in World Environment Day hi an huoihawt a ni a, hi huna hin CCPur District sunga khuo tum tuma nuhmei ṭhahnemtawk tak an ṭhang.

Chun Churachandpur Environment Society khawmin an office, Beauhlahlane-ah zani 1PM khan World Environment day hmangin thingpui an dawntlang bawk.


Blog, Updated at: 7:57 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.