CJM ram sunga Dawr in bawl hai ṭhiek

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, June 13, 2014 (HT): Chief Judicial Magistrate (CJM), CCPur Complex tuola sawrkar rama In/Dawr bawltu mi pali - 4-Lhingpineng of Kamdouveng; Janghao of Gouthang Village; Ngamhao le Seigin of Bijang hai chu District Magistrate in Jan. 27, 2014 khan Eviction order insuoin ni 7 sunga an in/dawr hai ṭhiek dingin an hriettir a, sienkhawm zanichena an ṭhiek naw leia District Magistrate in zani 11AM khan SDO, CCPur & staff le Police ṭhangruol hai chu evection thaw dingin thu a pek a.

Sienkhawm hi laia In/Dawr bawltu hai chun an dawr hai an ni’n an ṭhiek dinga ngenna an siem leiin an ngenna remti pek an ni a, hi dungzui hin an Dawr hai chu zani ma khan an ṭhiek tawl.


Blog, Updated at: 9:20 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.