Aizawl khawpui-ah CCTV

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, June 4, 2014: Aizawl khawpuia mipui che vel thla lo zingtu ding, Closed Circuit Television (CCTV) sie dingin Mizoram home department chun ṭhang a lak mek a, tuhin Aizawl SP office-ah control room ding buoipui mek a nih.

Home department-a joint secretary Lalbiakzama chun, Aizawl-ah CCTV iemanizat siena ding India sorkar thlungpuia Home Ministry-in sengso a tum vong ding thu a hril a, Rs. 1249 lakhs vel riruong niin tuhin first installment Rs. 79 lakhs hmu a ni ta thu a hril.

Home department chun CCTV sie dingin riruong an siem mek a, control room an buoipui mek bakah khawl hai khom contractor hai an buoipui tir taa, a ṭum khatna dingin Aizawl hmun laili Dawrpui le Khatla inkar-ah sie tum phot a nih.

CCTV enkoltu ding bik police 30 khom training pek tum an ni a, September thla vel khin CCTV sie hman beisei a nih.

Lalbiakzama chun, CCTV hai hi misuol man suokna kongah a ṭangkai hle a beisei thu a hril a, kum 2012 khan Home Ministry-a mithiemha'n CCTV siena ding hin Aizawl khawpui an enfie ta thu a hril bawk.


Blog, Updated at: 4:45 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.