Aizawl-ah ramsa hro zor Senvon mi man

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, June 27, 2014: Mizoram-a Forest Protection Division-a Protection Squad hai chun zani khan Aizawl New Market-ah Lalfamkimi w/o Laltinthang (Senvon, Manipur) chu a khar sawng tum ramsa hro ṭhahnem tawk tak leh an man niin ei thu lakna chun a hril.

Lalfamkimi hin ramsa hro chu midang kuomah inkhartir a tum ni a hril a ni a, a khar sawngna ding hai kuoma a pek hma’n hieng sahro hai hi man pek a nih. Ama hi Court-ah fepui a ni a, Wildlife (Protection) Act, 1972 dan hmangin thubuoi siem pek nghal a nih.

Hieng ramsa hro an i man hai hi, Court-in phalna a pek angin, Protection Squad hai chun zani chawhnung khan DCF (Wildlife) Aizawl office kot-ah an raw hmang nghal niin ei thu lakna chun a hril bawk.

Forest department hotuhai chun ramsa hro zor sawng hlak, nuhmei ṭhenkhat hai hin ramsa hro zor hi danin a phalnaw ti khom an hriet naw thu an hril a; hmeruo zor hlak nuhmei hai kuoma chun ramsa hro zor leiin Jail-a intang thei ani ti hre a, ramsa hro zor talo dingin an incha bok a nih.

Forest department hotuhai chun, ramsa hro zor hlak hai hi sa hrisel lo tak tak dam ani hlak leiin mipui khom fimkhur a, ramsa hro an hung zor khomin lo inchaw pek talo dingin ngenna an siem bok a nih.

Protection Squad hai chun tukum 2014 sung sahro zor lai ṭum thum an man taa, hieng an mi man hai anthokin Rs. 40,000 vel an lo inchawitir ta bok a nih. Nikum 2013 sung khan ramsa hro zor mi 3 lai man an ni bok a nih.


Blog, Updated at: 10:41 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.