Social media-a naupang poi thawtu thlalak sie leia hrem an um tah: JJB

Posted by Lalremlien Neitham

Aizawl, May 11, 2014: Mizoram-a Juvenile Justice Board (JJB) member hai chun, chanchinbu, TV news le social media a hai naupang thil thawsuolhai thlalak suklang phal an naw thu hrilin, poi thawtu naupang thlalak Facebook-a suklang leia action lak a um zeuh zeuh ta thu an hril.

JJB member hai chun, thilsuol thawtu naupang kum tlinglohai hai chu an thlalak bak-ah, an hming, nu le pa hming le an umna khuo/veng hai, mipuiin an hriet theina ding hrim hrim media hrang hrang-ah suklang khap ani thu hrilin, suklangtu an um chun an chung-ah action lak pei ding thu le Facebook-a post a um khomin lak thlak dinga inhriettir an ni hlak thu an hril bok a nih.

JJB member a ṭhang magistrate, Vincent Lalrokima chun, kum 2013-14 sunga JJB-in thubuoi a tawk zat 346 le chingfel zat chu Mizoram mihring zat le ngaituoin a tam hle nia an ngai thu a hril a.

Kum tling lo poi khawtuhai laia dendrite hip inrui an tam hle thu hrilin, Vincent Lalrokima chun, dendrive an inrui ta hnung hin poisak an nei ta naw hle niin a hril a, ruihlo dang thaw hlak iemanizat an um thu a hril bawk. Dawrthawtu hai khomin hieng naupanghai kuomah inrrui thei thil inchawtir lo dingin an cha a, “Naupang kuoma innui thei thil inchawktir hi khap tlat a ni a, a zortuhai chu na taka hrem thei an nih,” tiin a hril bawk.

Vincent Lalrokima chun, Juvenile Justice Act-in naupang thilsuol thawtuhai chu misuol anga an inngai theina ding pumpel an tum thu hrilin, JJC-in thiemnaw an changtir ta khom nisien, chu chun am sin le inchukna tieng nghong a nei ding ani nawh, tiin a hril bawk.

Vincent Lalrokima chun, “JJ Act hin naupang thilsuol thawtuhai hrem a tum naw a, kan um nasan khom a ni nawh. Insiemṭhatna ding remchang siem pek tum lem a nih. A ṭul tawp naw chun home a hai khom kan sie ngai nawh. Hi lei hin JJB hi naupang thilsuol thawtu humhimtu ani chuong nawh,” tiin a hril. Thubuoi an nei ta hai lai-ah an kuoma fe non um zeuh zeuh hai sienkhom a tlawm hle, tiin a hril a, “JJB thiltum a hlawtling thawk khat hle tina a nih,” tiin a hril.

JJB member hai chun, naupangte’n thil poi an tawk nawna dingin sungkuoa inzirtir ṭhat a poimaw thu hrilin, thubuoi an nei tamna khom sungkuo mumal naw le ṭha rak naw anthoka suok an ni tlangpui thu an hril a, “Nu le pa tam takin an nauhai an ngaitha a, an nauhai chungthu JJB-in a ngaituo khomin an hung ṭawiawm ngainaw a nih,” tiin an hril.

JJB member hai chun, nuhmei naupang ang bokin pasal naupangte khom humhim an ngai thu hai, mobile phone-a video sie chungchang-ah fimkhur a ngai thu le, khawtlang ṭhuoitu YMA, JAC le VDP hai chun naupang thil thawsuol hai lakah an chang dan an fimkhur a ṭul thu hai an hril. Police tieng-ah Special Juvenile Justice Police unit hai khomin hma nasa takin an sawnpui niin an hril bawk.


Blog, Updated at: 12:59 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.