Pawl pathum in PHSC surprise visit an va thaw

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 03, 2014: Zani May 2, 2014 khan Pawl pathum -ICDP, Churachandpur Area le Community Development Committee (CDC), Muolvom le Joljam Village han Leisang area-a Primary Health Sub-Centre (PHSC) surprise visit an va thaw a, PHSC hi a kawtkhar chabi a kal a ni baka thawktu (staff) kai tukhawm an hmu nawh.

Hi chungthua hin khuo Lal (villages chiefs) hai le khawmipuihai chu an lawm naw hle.

Leisang area-a PHSC hin khuo (village) 15 a huom a, vawisun chen hin tu khawma hi PHSC hi an la ṭangkaipui naw niin an hril. Hi lei hin thuneituhai chu an hmatienga thil um dan enfel ding le bawzui dingin hieng pawl pathum hai chun an ngen.

Source: Hmasawnna Thar


Blog, Updated at: 7:00 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.