Nuhmei football-ah Manipur champion

Posted by Lalremlien Neitham

Dergaon, May 12, 2014: Voisun khan Manipur nuhmei hai chun Golaghat stadium, Assam-ah Odisha hai chu final-ah 3-1 a hnein, Senior National Women’s Football Championship voi 20-na chu an lo lak tah.

Inkhel minute 3-naah Manipur hai Bala Devi chun goal a petlut nghala, minute 17 hnungin Oinam Bembem Devi chun goal khat a petlut nawk a, Bala Devi-in inkhel minute 55-naah goal pakhat a petlut nawk a nih.

Manipur tienga hin India national team-a inkhel an tamlem a, Odisha tieng hin a tamlem chu under-19 a inkhel an ni tlangpui. Manipur tieng hai chun final-a an khingpui hai chu an hne hle niin ei thu lakna chun a hril.

Manipur team a hin Hmar nunghak pakhat khom a ṭhang nghe nghe a nih.


Blog, Updated at: 9:34 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.