Delhi police le NE mi hai inhmukhawm ding

Posted by Lalremlien Neitham

New Delhi, May 03, 2014: Delhi police chun Robin Hibu (IPS, JCP) inrawina hnuoi-ah Delhi-a cheng India hmasak mi hai an himna dingin hma an lak mek a, kar thar May 9 (Zirtawpni) khom hin Delhi police hotuhai le NE mi hai chun inhmukhawmna nei nawk an tih.

Hi inhmukhawmna hi Delhi Police Hqrs, ITO-ah chawhnung dar 2:30-in nei ning a tih. Delhi police tieng Commissioner of Police, special CPs le joint CPs hai ṭhang ve’ng an tih. Inkhawmnaa hin Delhi-a NE mi hai an him zuol theina ding le hma lak dan ding hai hriltlangna nei ning a ta, Delhi-a NE mi hai ta dinga ṭhahnem ngaitaka sin thawtuhai chawimawina hun khom nei ni nghal a tih.

Hi huna hin media hai le inpawlna hun khom siem ning a ta, Delhi police-a NE mihai aiawtuhai le khom inhmelhrietna hun nei ni bok a tih.

Delhi Police special CP (Law & Order) chun Delhi police-in NE mi hai ta ding bika Facebook Page a siem tlangzarna hun khom nei nghal a tih.


Blog, Updated at: 7:50 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.