Chennai-ah rel bomb leia thi mi 4 an tling

Posted by Lalremlien Neitham

Chennai, May 02, 2014: Ningani a Chennai khawpuia rel bomb-naa hliem tuok laia 3 dang hai chu an hliem tuor loin an thi tiin ei thu lakna chun a hril. Tu chena rel bomb-na leia thi mi 4 an um ta a nih.

Hieng 4 thi hai laia mi 2 hai chu nupa an ni a, Assam-a Dhemaji district a mi Bangalore anthok Guwahati hung pan tuma rela hung chuong an nih.

Rel bomb-naa hliem hai lai hin Manipur mi 2 khom an ṭhangsa bok niin ei thu lakna chun a hril a. Hieng 2 hai hi Devanagiri, Karnataka-a 5th National Open Karate Championship inelnaa ṭhang an nih. An compartment chuongna a hin bomb a puok a nih. An compartment a hin an ruol dang mi 4 an inṭhung bok a nih. An ruol dang mi 14 hai chu compartment danga inṭhung an nih.


Blog, Updated at: 10:28 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.