Afghanistan-a Indian Consulate bei

Posted by Lalremlien Neitham

Kabul, May 24, 2014: Zani khan silai chawi mi pali ha’n Afghanistan khawpui Herat-a Indian Consulate chu a kawl laia building anthokin an kap a, consulate beituhai hi an rengin kaphlum vong an nih.

Zing dar 3.35 vel khan silai chawi mi pali hai hin Consulate bula in pakhat anthokin machine gun le rocket-propelled grenade hmangin an bei a, Afghan venghimtu pawl sipai hai chun an kap let ve nghal a, darkar 10 deu thaw an inkaptuona-ah hieng misuol mi pali hai hi kaphlum thei chauh an nih.

Hi thiltlung zo hin Afghanistan president Hamid Karzai chun India prime minister thar ding Narendra Modi chu a biek nghal a, Modi hin misuolhai bei letna kong-ah Afghanistan sipai hai sinthaw danah lawmthu a hril nghal a. Modi hin Afghanistan-a Indian Ambassafor khom bie-in, a ṭul ang peia ṭhangpui dingin an tiem bok a nih.

Herat hi Afghanistan le Iran ramri bul hnaia um a ni a, Afghanistan rama khawpui him tak laia ngai ani hlak a nih. Afghanistan rama ramdang embassy le consulate hai hi terrorist haiin an bei tum zing hlak leiin invenghimna khom khauh tak le ṭha tak sie a ni hlak.

Kum 2013 khan Jalalabad khawpui-ah Indian Consulate bei alo ni taa, kha ṭum khan mi 9 an thi a, a thi hai lai hin naupang paruk an ṭhang bok a nih.

Kum 2008 le 2009 khom khan Kabul khawpuia Indian embassy bei alo ni ta bok a, mi 75 in an hringna an chanpha ta bok a nih.

India Consulate beituhai hi Lashkar-e-Toiba le Haqqani pawl hai niin ei thu lakna chun a hril.


Blog, Updated at: 7:31 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.