ADCC, CCPur in Sa man thar

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, May 24, 2014 (HT): May 20, 2014 nia Executive Committee, Autonomous District Council, CCPur chun Sa man thar (rate) a siem. Hi dungzui hin Bawngsa (flesh) kg. 1 ah Rs. 30/-, A ru le a tak satpawl (flesh+bone) kg. 1 ah Rs. 210/-, a ru (bone/entrails) kg 1 ah Rs. 170/- le Vawksa (Flesh & bone) kg. 1 ah Rs. 220/- le a thau khat (fat) kg. 1 ah Rs. 230/- ding ti a nih.


Blog, Updated at: 8:47 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.