University hai curriculum siemṭhat a ngai: UPSC chairman

Posted by Lalremlien Neitham

Itanagar, April 26, 2014: Voisun khan Union Public Service Commission (UPSC) chairman DP Agrawal chun Arunachal Pradesh khawpui Itanagar-ah intellectual, educationist le senior citizen hai inhmupuiin, India rama university hai curriculum chu upgrade an ṭul zie a hril.

UPSC chairman chun, India-a university tamlem hai curriculum chu kum 10 neka tam ennon an ni ta naw a, hun inher pei dan izirin curriculum hai khom thlak a ngai ta thu hrilin, education system hai siemṭha a inchuklai hai chu mani a fak an zong thei dan ding inchuktir a poimaw thu a hril bawk.


Blog, Updated at: 7:21 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.